FIRAC Slovensko

Špecializuje sa na robotiku a automatizáciu priemyselných zariadení a procesov. FIRAC Slovensko, dcérska spoločnosť skupiny SNEF, navrhuje a realizuje pružné, prispôsobivé a inteligentné technické riešenia (výrobné linky, robotika, skúšobné lavice).

Politika firmy

Vízia a poslanie

Spoločnosť FIRAC Slovensko je dcérskou spoločnosťou skupiny SNEF. Našou spoločnou víziou a poslaním je prispievať k technologickým inováciám v oblasti budovania „továrne budúcnosti“ a „priemyslu zajtrajška“. Táto strategická vízia v sebe zahŕňa riešenia optimalizácie výrobných výkonov z ekonomického i energetického pohľadu.Naša politika

 • 100 % splnenie požiadaviek zákazníka na kvalitu produktu
 • Vytvárať dlhodobý a perspektívny vzťah so zákazníkom
 • Osobná zainteresovanosť manažmentu FIRAC Slovensko na každodennom fungovaní procesov súvisiacich s kvalitou, environmentom a bezpečnosťou pri práci.
 • Vytváranie tvorivého, bezpečného a ergonomického pracovného prostredia pre zamestnancov, ktoré bude prispievať k znižovaniu stresu a rutiny.
 • Zvyšovanie kvalifikácie a zastupiteľnosti zamestnancov.
 • Výroba produktov s trvalým zvyšovaním podielu opakovane využiteľných zložiek po skončení životného cyklu.
 • Vylepšovanie logistických procesov, ktoré umožnia znižovanie množstva obalových materiálov jednorazového charakteru.
 • Vytváranie podmienok pre čo najlepšiu separáciu zložiek odpadov a správne nakladanie s nebezpečnými látkami a odpadmi.
 • Zvyšovanie povedomia našich zamestnancov ale aj externých partnerov o dôležitosti kvality, bezpečnosti, separácii odpadov a o šetrnom nakladaní so zdrojmi.
 • Monitorovanie legislatívy v oblasti environmentu a bezpečnosti a včasné a efektívne splnenie všetkých vyplývajúcich povinností.
 • Postupné a trvalé zlepšovanie manažérskeho systému založené na analýze údajov, zaangažovanosti zamestnancov a podpore zo strany vedenia.

Vaše výzvy

FIRAC Slovensko, dcérska spoločnosť skupiny SNEF

FIRAC Slovensko, dcérska spoločnosť skupiny SNEF

V posledných rokoch sa digitalizácia našej spoločnosti stala globálnou, spolupracujúcou, mobilnou a spriahnutou. Big data, loT, robotizované procesy sú taktiež technológiami, ktoré dávajú impulz pre novú dynamiku konkurenčných vzťahov a nové ekonomické modely. V snahe čeliť tejto digitálnej vlne a zúčastňovať sa prebiehajúcej, štvrtej industriálnej revolúcie, inovácia a technologická dokonalosť, sa stali strategickými nájstrojmi pre spoločnosti. Dvomi základnými komponentmi, ktoré umožňujú odpovedať na potrebu optimalizácie výkonov (ekonomických a energetických), sú sledovateľnosť a ergonomické zlepšenie pracovísk, v rámci čoraz viac konkurenčného prostredia.

V tejto dynamike vývoja, uskutočnilo FIRAC partnerstvá vo výskume a technologickom experimentovaní s CEA Tech, IRT a s ďalšími nostieľmi inovácií v tejto oblasti, s cieľom vyvinúť „Továreň budúcnosti“ a pripraviť priemysel zajtrajška.

Naše riešenia

Objavte všetky naše riešenia na mieru

Integrátor assembler a Turn Key
Integrátor assembler
a Turn Key

Know-how vo všetkých fázach: predprojektová príprava, projektovanie a štúdie, testovanie, uvedenie do prevádzky, podpora, školenie a údržba;

Miestne služby na mieru na Slovensku i v zahraničí;

Priemyselná expertíza v kombinácii so silou veľkej Skupiny.

Inovatívne, spoľahlivé a overené našimi zákazníkmi
Inovatívne, spoľahlivé a overené našimi zákazníkmi

Intuitívne a rýchlo nasaditeľné technológie pre všetky typy priemyselných procesov;

Inovácie vedúce k zvýšeným výkonom, spájajúce bezpečnosť a spoľahlivosť;

Nové technológie v službách celkovej výkonnosti priemyselných podnikov.

Globálne riešenia a riešenia na mieru
Globálne riešenia
a riešenia na mieru

Štúdie & Dizajn: Poradenstvo, odborné znalosti, expertíza, Know-how, Inovácia & Certifikácia;

Realizácia & Inštalácia: Výkon, Záruky & Kvalitné a bezpečné prostredie;

Podpora: Služby.

Naše profesie

Výnimočnosť, inovácia, odbornosť, blízkosť

Profesie FIRAC Slovensko
Profesie FIRAC Slovensko


Kontakt

Kontaktujte našich odborníkov

FIRAC SLOVENSKO

+421 33 743 50 04

FIRAC SLOVENSKO

Zavarská 9266/11F, 917 01 Trnava, Slovakia

FIRAC SLOVENSKO

snef@snef.sk